1. ÜLDSÄTTED

1.1. MTÜ Tenniseklubi VSOP, registrikood 80318041, (edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud erahuvikooli nimi on Erahuvikool Tulevikutähed (edaspidi huvikool).

1.2. Huvikool tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub huviharidust spordi valdkonnas.

1.3. Huvikooli asukoht on Jüri 22c, Võru linn 65608.

1.4. Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti keel.

1.5. Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.1. Huvikooli tegevuse eesmärgiks on luua lastele ja noortele võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

2.2. Huvikooli ülesandeks on laste ja noorte spordi ja liikumisvõimete arendamine ning võimaluste loomine vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks.

2.3. Huvikooli ülesandeks on võimaldada lastel ja noortel saavutada sportlikke tulemusi.

2.4. Õpetada noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning edastab praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks.

2.5. Võimaldab noortel läbi kaasaegse treening- ja võistlustegevuse saavutada maksimaalseid sportlike tulemusi.

3. STRUKTUUR

3.1. Huvikoolil on oma õppenõukogu.

3.1.1. Õppenõukogu tegevust juhib huvikooli juhataja, kellele alluvad õppenõukogu liikmed.

3.1.2. Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

3.1.3. Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

3.1.4. Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

3.1.5. Õppenõukogukoosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees.

3.1.6. Õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

3.1.7. Õppenõukogu koosolekutoimumise aeg ja koht ning päevakord tehakse liikmetele teatavaks vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist.

3.1.8. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.

3.2. Huvikoolil on oma hoolekogu.

3.2.1. Hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Hoolekogu liikmete volituste kestus on vähemalt kaks aastat.

3.2.2. Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja huvikooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Huvikooli pidaja moodustab viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu.

3.2.3. Hoolekogu liikmed on huvikooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja, õppurite esindaja või

õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, lastevanemate esindaja.

3.2.4. Huvikooli hoolekogu ülesanded on:

3.2.4.1. hoolekogu teeb vajadusel huvikooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;

3.2.4.2. hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;

3.2.4.3. hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;

3.2.4.4. hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;

3.2.4.5. hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.

3.2.5. Huvikooli hoolekogu koosseis:

3.2.5.1. huvikooli juhataja;

3.2.5.2. õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;

3.2.5.3. lastevanemate esindaja;

3.2.5.4. õpilaste esindaja;

3.2.5.5. huvikooli pidaja esindaja.

3.2.6. Huvikooli hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

3.2.7. Huvikooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

3.2.8. Huvikooli hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

3.2.9. Huvikooli hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.

3.2.10. Huvikooli hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.

3.2.11. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.

3.2.12. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud hoolekogu liikmetest.


4. JUHATAJA PÄDEVUSED JA ÜLESANDED, JUHATAJA MÄÄRAMISE JA TAGASIKUTSUMISE KORD JA VOLITUSTE KESTVUS

4.1. Huvikooli juhataja pädevus:

4.1.1. Juhataja juhib huvikooli. Juhataja vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude huvikoolis läbiviidavate tegevuste, huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

4.2. Huvikooli juhataja ülesanded:

4.2.1. Juhataja esindab huvikooli ja tegutseb huvikooli nimel, teeb huvikooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.

4.2.2. Juhataja esitab huvikooli pidajale ja hoolekogule kord kuue kuu jooksul ülevaate huvikooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta huvikooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

4.2.3. Juhataja annab oma pädevuse piires käskkirju.

4.3. Juhataja määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Juhataja sõlmitakse tööleping lähtudes töölepinguseadusest. Juhataja volitused kestavad kogu juhataja ametikohal töötamise jooksul.

5. PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD

5.1. Huvikooli juhatajal ja huvikooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.

5.2. Huvikooli põhikirja muudatused kinnitab huvikooli pidaja.

5.3. Huvikooli põhikirja kinnitab huvikooli pidaja.

6. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

6.1. Õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus-ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.

6.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

6.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

6.2.2. õpingute alustamise tingimused;

6.2.3. õppeainete loendi ja mahu ainepunktides või õppepäevades;

6.2.4. ainekavad;

6.2.5. õppeainete valiku võimalused ja tingimused;

6.2.6. õppeetappide (aasta, rühm, klass, kursus vms) ja huvikooli lõpetamise nõuded.

6.3. Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

6.4. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal. Seejuures toimub peamine õppe- ja treeningtöö 1. september kuni 30. juuni ning täiendav õppe –ja treeningtöö 1. juuli kuni 31. august.

6.4. Õppeperioodide ja õppevaheaegade erisused õppeaasta lõikes kehtestab huvikooli juhataja vähemalt 1 kuu enne vastava huviala õppeperioodi algust.

6.5. Huvikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid, sealhulgas treening- ja teoreetilised tunnid rühmades, individuaaltreeningud, spordivõistlused ja treeninglaagrid.

6.6. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslike täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu. Üleminek ühest spordimeisterlikkuse astmest teise toimub vastavalt õppekavale.

6.7. Õppe- ja treeningtöö lahutamatu osa on õpilaste kasvatustöö, mille eesmärgiks on väärtushinnangute kujundamine ausa mängu reegleid silmas pidades ning sportlike ja tervislike eluviiside kujundamine.

7. ÕPILASE HUVIKOOLI VASTUVÕTMISE, HUVIKOOLIST VÄLJAARVAMISE JA HUVIKOOLI LÕPETAMISE KORD

7.1. Õpilane loetakse huvikooli vastuvõetuks pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja huvikooli vahel lepingu sõlmimist.

7.2. Õpilane arvatakse huvikoolist välja pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja ja huvikooli vahel sõlmitud lepingu lõppemist.

7.3. Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

7.4. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

8. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus:

8.1.1. tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade ning kodukorraga;

8.1.2. nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;

8.1.3. saada teavet huvikooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;

8.1.4. nõuda huvikoolilt lepingu täitmist;

8.1.5. katkestada õpe ja lõpetada leping, teatades sellest ette vähemalt 1 kuu. Alaealise puhul

saab lepingu lõpetada tema seaduslik esindaja.

8.2. Õpilane on kohustatud:

8.2.1. järgima huvikooli kodukorda;

8.2.2. hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;

8.2.3. täitma muid seaduses ja huvikooli põhikirjas sätestatud kohustusi.

9. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSEGA SEOTUD TÖÖTJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajatel ja teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

9.2. Töötajatel on õigus:

9.2.1. saada huvikooli juhatajalt teavet töö korralduse kohta ja esitada huvikooli juhatajale ettepanekuid töö korraldamise parendamiseks;

9.2.2. saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.

9.3. Töötajatel on kohustus:

9.3.1. hoida huvikooli kasutuses olevat vara;

9.3.2. täita tema ametikohast tulenevaid ülesandeid.

10. ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE JA SELLEST VABASTAMISE ALUSED NING KOR

10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab huvikooli pidaja vähemalt 14 päeva enne õppetöö algust.

10.2. Õppemaksu soodustuse, õppemaksust vabastamise ja õppetoetuste andmise aluseks on õpilase, lapsevanema, koolitöötaja, huvikooli pidaja või mõne teise seotud osapoole tahteavaldus.

10.3. Huvikooli pidaja teeb otsuse iga juhtumi puhul eraldi.

10.4. Tahteavaldus esitatakse kirjalikult huvikooli pidajale. Huvikooli pidaja teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest. Avalduse lahendamise tingimused peavad olema avalikud kõigile osapooltele.

11. FINANTSEERIMINE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

11.1. Huvikoolil on oma eelarve, mille kinnitab huvikooli pidaja.

11.2. Huvikooli eelarve tulud moodustuvad huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest toetustest ja vahenditest.

11.3. Huvikooli kulud kaetakse huvikooli pidaja poolt kinnitatud eelarve alusel.

11.4. Huvikooli dokumentatsiooni peetakse huvikooli pidaja poolt kehtestatud korras.

11.5. Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded huvikooli pidaja kehtestatud korras ja tähtaegadel.

12. HUVIKOOLI ÜMBERKORRALDAMISE ALUSED JA TEGEVUSE LÕPETAMISE KORD

12.1. Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.

12.2. Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise aluseks võivad olla muutused huvikooli õppekorralduses, huvikooli töötajaskonnas, huvikooli õpilaskonnas, huvikooli töökeskkonnas, huvikooli finantseerimises ja muudes huvikooli pidamiseks olulistes tingimustes.

12.3. Lisaks on huvikooli pidaja kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras huvikooli tegevuse lõpetamise järgmistel juhtudel:

12.3.1. huvikooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;

12.3.2. huvikooli pidaja on võtnud vastu otsuse, et huvikooli edasine tegevus on muutunud mitteotstarbekaks;

12.3.3. huvikooli lõpetamine on seadusega ette nähtud.

12.4. Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast huvikooli õppeperioodi lõppu põhikirjas sätestatud korras.

12.5. Huvikooli tegevuse lõpetamisest a ümberkorraldamisest teavitatakse õpilasi, töötajaid, Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejat ning Haridus-ja Teadusministeeriumit vähemalt neli kuud ette.