1. Huvikooli Tulevikutähed (edaspidi tennisekool) kodukord sätestab reeglid tennisekooli õpilastele ja nende vanematele treeningu- ja võistluspaikades.

2. Kodukorra rikkumise korral õpilase või tema vanema poolt on tennisekoolil õigus lõpetada õpilasega leping tennisekooli põhikirjas ja õpilasega sõlmitud lepingus sätestatud korras.

3. Tennisekooli õpilane:
1) hoiab puhtust ja korda treening- ja võistluspaikades;
2) suhtub heaperemehelikult tema kasutusse antud spordivarustusse, -inventari ja -ehitistesse. Vara tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab tekitatud kahju;
3) saabub treeningutele ja võistlustele õigeaegselt;
4) järgib Võru Spordikeskuse sisekorraeeskirja;
5) kannab treeningutel ja võistlustel tennisemänguks lubatud jalanõusid ja korrektset sportlikku riietust;
6) suhtub treeningukaaslastesse ja treeneritesse sõbralikult ning lugupidavalt;
7) ei kasuta ebatsensuurset sõnavara, ei loobi reketit ega käitu muul moel vääritult;
8) peab meeles, et esindab võistlustel peale iseenda ka tennisekooli ning tema käitumisest sõltub tennisekooli maine.

4. Lapsevanem:
1) lubatud jälgida treeningtundi, kuid soovituslik eelnev kokkulepe treeneriga;
2) ei sekku treeningtundi;
3) esindades oma last ja tennisekooli tennisevõistlustel, ei sekku mängu, vaid pöördub vaidluste lahendamiseks peakohtuniku poole.